Our attitude toward life determines life’s attitude towards us.
— John N. Mitchell